Podmínky a pravidla použití videozáznamu

Na server SlowTV.playtvak.cz je možné zaslat nebo nahrát videa pro zpravodajské i soutěžní účely a stát se tak účastníkem tvorby obsahu.

  1. Účastníkem se stane každý, kdo nahraje video přes registrační formulář na serveru Playtvak.cz.
  2. Zasláním videa účastník potvrzuje, že:
    1. je autorem dodaného videa, že toto video je původní,
    2. zveřejněním videa na serveru Playtvak.cz nevznikne MAFRA žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
    3. veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití videa (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání videa uspokojeny.
  3. V některých případech, které by byly předem specifikovány na stránkách Playtvak.cz, může MAFRA nebo partner serveru Playtvak.cz, účastníka odměnit nepeněžní formou za poskytnuté video. 
  4. Zasláním videa účastník uděluje MAFRA bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití videa je MAFRA oprávněna užít video vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdáno), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou videa, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je MAFRA oprávněna dílo (video) upravovat a jinak měnit.

Online na SlowTV